หลักสูตร วท.บ-เทคโนโลยีระบบเกษตร

หลักสูตร วท.บ-เทคโนโลยีระบบเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 

หลักสูตร วท.บ-เทคโนโลยีระบบเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

 

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กองพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ดำเนิน กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์

-เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการนำความรู้ทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และ นวัตกรรม มาใช้ในการพัฒนาเป็นการผลิตเชิงพาณิชย์

-เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป

-เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดให้แก่สินค้าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

โดยมีพื้นที่ดำเนินการในเขต กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และพื้นที่อื่นๆที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ความเป็นชอบ

คุณสมบัติสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม

- เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) พร้อมทั้งกรอกใบสมัครและ ส่งใบสมัครมาได้ตาม E-mail ที่กำหนด สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ฟรี!! โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Read more: กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

 •  Start 
 •  Prev 
 •  1  2 
 •  Next 
 •  End 

Page 1 of 2

A Key Success Factor for Modern Industrial Agriculture

 • Farm Machinery
 • Post-harvest & Processing Technology
 • Water Engineering & Irrigation 
 • Greenhouse Technology & Organic Agriculture
 • Agricultural Logistics
 • GIS & Remote sensing

เครื่องจักรกลการเกษตร

เครื่องจักรกลทางเกษตรเขตร้อน แทรคเตอร์ และเครื่องมือทุ่นแรงการเกษตร ปัจจัยทางการเกษตรที่สำคัญ สำหรัยการเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อการผลิตที่แม่นยำ

ปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีระบบเกษตร

ศึกษาและวิจัย ด้านเทคโนโลยี ด้านเครื่องมือ เครื่องจักรกลก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การวางแผนและการจัดการ เกษตรอินทรีย์ และ GIS

งานวิจัยและบริการวิชาการ

ศึกษาและวิจัย ให้คำปรึกษาและแนะนำ ให้บริการการฝึกอบรม เทคโนโลยีระบบเกษตรที่ตอบสนองการเกษตรทุกระดับ

ติดต่อเรา

ภาควิขาเกษตรกลวิธาน

คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรฯ 0-2561-3482

แผนที่ google map

สายตรงหัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์

 E-mail: agrkkk@ku.ac.th

ความเชี่ยวชาญคณาจารย์

ความเชี่ยวชาญในสาขาเทคโนโลยีระบบเกษตร ของคณาจารย์

 ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลงานวิจัย

และงานบริการของเรา

รวบรวมผลงานวิจัย และงานบริการวิชาการของบุคลากรในภาควิชาฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Go to top