หลักสูตร วท.บ-เทคโนโลยีระบบเกษตร

หลักสูตร วท.บ-เทคโนโลยีระบบเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 

A Key Success Factor for Modern Industrial Agriculture

  • Farm Machinery
  • Post-harvest & Processing Technology
  • Water Engineering & Irrigation 
  • Greenhouse Technology & Organic Agriculture
  • Agricultural Logistics
  • GIS & Remote sensing

เครื่องจักรกลการเกษตร

เครื่องจักรกลทางเกษตรเขตร้อน แทรคเตอร์ และเครื่องมือทุ่นแรงการเกษตร ปัจจัยทางการเกษตรที่สำคัญ สำหรัยการเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อการผลิตที่แม่นยำ

ปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีระบบเกษตร

ศึกษาและวิจัย ด้านเทคโนโลยี ด้านเครื่องมือ เครื่องจักรกลก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การวางแผนและการจัดการ เกษตรอินทรีย์ และ GIS

งานวิจัยและบริการวิชาการ

ศึกษาและวิจัย ให้คำปรึกษาและแนะนำ ให้บริการการฝึกอบรม เทคโนโลยีระบบเกษตรที่ตอบสนองการเกษตรทุกระดับ

ติดต่อเรา

ภาควิขาเกษตรกลวิธาน

คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรฯ 0-2561-3482

แผนที่ google map

สายตรงหัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์

 E-mail: agrkkk@ku.ac.th

ความเชี่ยวชาญคณาจารย์

ความเชี่ยวชาญในสาขาเทคโนโลยีระบบเกษตร ของคณาจารย์

 ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลงานวิจัย

และงานบริการของเรา

รวบรวมผลงานวิจัย และงานบริการวิชาการของบุคลากรในภาควิชาฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Go to top