มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นต้นแบบที่ดีแก่นิสิต โดยได้มีการกำหนดจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบรรจุในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา พ.ศ. 2541 ต่อมาได้มีการเพิ่มเติมและประกาศใช้จรรยาบรรณของอาจารย์มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นมติเห็นชอบร่วมกันจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่ว ประเทศ (ปอมท.) ในคราวประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 25443 โดยบรรจุไว้ในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2546 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) เพื่อให้อาจารย์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

          ต่อมาในปี 2549 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการพิจารณาทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์โดยได้ มีการยกร่างจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติ เพื่อขอความคิดเห็นจากคณะและวิทยาเขตต่าง ๆ และนำมาพิจารณาร่วมกันในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2549 และได้สรุปเป็นจรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนวปฏิบัติและดัชนีที่สอดคล้องกับบริบทและครอบคลุมพันธกิจ 4 ด้าน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2549 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2549

              จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10 ข้อ ประกอบด้วย

  1. อาจารย์พึงดำรงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ บุคคลทั่วไปและสังคม
  2. อาจารย์พึงสอนศิษย์ให้เป็นผู้มีความรู้และคุณธรรมอย่างเต็มความสามารถ ช่วยเหลือและปฏิบัติต่อศิษย์อย่างมีเมตตาและเป็นธรรม
  3. อาจารย์พึงปฏิบัติตนและหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติด้วยความเสียสละ อดทน ซื่อสัตย์สุจริต
  4. อาจารย์พึงหมั่นศึกษา ค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง
  5. อาจารย์พึงปฏิบัติงานโดยมีเสรีภาพทางวิชาการบนพื้นฐานของความถูกต้องเป็นธรรม ไม่ถูกครอบงำด้วยอิทธิพลหรือผลประโยชน์ใด
  6. อาจารย์พึงเป็นนักวิจัยที่มีจริยธรรมและพัฒนางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อศาสตร์และสังคมโดยส่วนรวม
  7. อาจารย์พึงปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานเยี่ยงกัลยาณมิตร สามัคคี ส่งเสริมและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
  8. อาจารย์พึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาและธำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  9. อาจารย์พึงให้บริการวิชาการด้วยความรับผิดชอบต่อผู้อื่น สังคมและประเทศชาติ
  10. อาจารย์พึงปฏิบัติ อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาภูมิปัญญาไทย

 

 

Go to top