เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559
ผศ.ดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ (หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน) พร้อมดร.ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ และอาจารย์อณสว์ ยี่สุดี ได้เข้าพบรองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานทั้งหมด และสรุปถึงรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการศึกษาและกำหนดพื้นที่อุตสาหกรรม (zoning) เพื่อรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมเป้าหมายในภูมิภาค: ระยะที่ 2

โครงการศึกษาดูงานเทคโนโลยีระบบเกษตรเมื่อวันที่ 4-6 มีนาคม พ.ศ. 2559
นิสิตระดับปริญญาตรีคณะเกษตรที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
01005451 เกษตรกลวิธานหลังการเก็บเกี่ยว,
01005462 การจัดการพลังงานในระบบเกษตร,
01005474 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเกษตร,
01005475 การประมวลผลภาพในระบบเกษตร,
01005476 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานทางการเกษตร,
01005498 ปัญหาพิเศษ
และนิสิตที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยีและการจัดการระบบเกษตร
ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเทคโนโลยีระบบเกษตร
ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง)

โครงการศึกษาดูงานเทคโนโลยีระบบเกษตร

 

solar eclipse-59: สุริยุปราคา ต้องเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้ง ใช้หน้ากากเครื่องเชื่อมช่วย การมองเห็น บริการจากใจภาควิชาเกษตรกลวิธาน

 

Go to top