เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559
ผศ.ดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ (หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน) พร้อมดร.ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ และอาจารย์อณสว์ ยี่สุดี ได้เข้าพบรองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานทั้งหมด และสรุปถึงรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการศึกษาและกำหนดพื้นที่อุตสาหกรรม (zoning) เพื่อรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมเป้าหมายในภูมิภาค: ระยะที่ 2

Go to top