solar eclipse-59: สุริยุปราคา ต้องเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้ง ใช้หน้ากากเครื่องเชื่อมช่วย การมองเห็น บริการจากใจภาควิชาเกษตรกลวิธาน

 

Go to top