โครงการศึกษาดูงานเทคโนโลยีระบบเกษตรเมื่อวันที่ 4-6 มีนาคม พ.ศ. 2559
นิสิตระดับปริญญาตรีคณะเกษตรที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
01005451 เกษตรกลวิธานหลังการเก็บเกี่ยว,
01005462 การจัดการพลังงานในระบบเกษตร,
01005474 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเกษตร,
01005475 การประมวลผลภาพในระบบเกษตร,
01005476 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานทางการเกษตร,
01005498 ปัญหาพิเศษ
และนิสิตที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยีและการจัดการระบบเกษตร
ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเทคโนโลยีระบบเกษตร
ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง)

โครงการศึกษาดูงานเทคโนโลยีระบบเกษตร

 

Go to top