ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ให้คำปรึกษา แนะนำ จัดฝึกอบรม ในด้านเทคโนโลยีระบบเกษตร ได้แก่

  • เครื่องจักรกลการเกษตร และเครื่องมือการเกษตร
  • เครื่องมือหลังการเก็บเกี่ยว
  • การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการเกษตร
  • การปลูกพืชเกษตรอินทรีย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบการให้น้ำ

ออกแบบ และติดตั้งระบบการให้น้ำ สำรวจ แนะนำและให้คำปรึกษาในการเลือกระบบที่เหมาะสม เลือกหัวปล่อยน้ำ วิธีการให้น้ำ และติดตั้งระบบ ผ่านสำนักบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร

          ให้คำแนะนำ ปรึกษา การคำนวณและออกแบบระบบการให้น้ำ แบบฉีดฝอย สปริงเกลอร์ มินิสปริงเกลอร์ และแบบน้ำหยด  การคำนวณขนาดท่อ การวางผัง จัดโซน  การเลือกเครื่องสูบน้ำ  บ่อสูบ ระบบจ่ายปุ๋ยพร้อมระบบน้ำ และเครื่องตั้งเวลาการให้น้ำ  รวมถึงการแก้ปัญหาต่าง ๆ  รูปแบบการวางแบบคร่าว ๆ( ผัง การวางแนวท่อ ขนาดท่อ และหัวปล่อยน้ำ)  การให้บริการนี้ เป็นการบริการของภาควิชา (ไม่คิดมูลค่า) ผู้ขอรับบริการ จะต้องทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ผ่านมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ การคำนวณและออกแบบ อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับ และข้อมูลจากหนังสือ  แบบจะไม่แจกแจงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้

อ่านเพิ่มเติม.....การให้คำแนะนำและปรึกษาระบบการให้น้ำแบบประหยัด

Go to top