การให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบการให้น้ำ

ออกแบบ และติดตั้งระบบการให้น้ำ สำรวจ แนะนำและให้คำปรึกษาในการเลือกระบบที่เหมาะสม เลือกหัวปล่อยน้ำ วิธีการให้น้ำ และติดตั้งระบบ ผ่านสำนักบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

บทนำ

          การจัดการน้ำในระดับไร่นา เกษตรกรต้องคำนึงถึงแหล่งน้ำที่มีอยู่เพียงพอต่อพืชที่ปลูกหรือไม่  ในกรณีที่แหล่งน้ำต้นทุนมีจำกัด  ในการให้น้ำพืชจึงจำเป็นมีการจัดการเพื่อให้การใช้น้ำเกิดประโยชน์สูงสุด  การให้น้ำผ่านระบบท่อแรงดันเพื่อจ่ายน้ำไปยังทรงพุ่มบริเวณเขตรากของพืช  ทำให้มีความสูญเสียน้ำน้อย ลดแรงงาน  ถึงแม้ว่าการลงทุนในขั้นต้นสูง  การคำนวณออกแบบอย่างถูกต้อง  การจัดแบ่งรอบเวรการให้น้ำ  สามารถช่วยลดการลงทุนในครั้งแรกได้

 การให้น้ำพืชแบบประหยัด

          การให้น้ำพืชโดยการจ่ายน้ำผ่านระบบท่อไปยังหัวจ่ายน้ำ ได้แก่ มินิสปริงเกลอร์ และน้ำหยด   ให้กับต้นพืชบริเวณเขตทรงพุ่มและเขตรากพืช  ในการให้น้ำแต่ละครั้ง สามารถควบคุมปริมาณน้ำที่ต้องการจ่ายให้กับต้นพืชได้    โดยให้น้ำเป็นรอบเวรซึ่งหมายถึง เมื่อให้น้ำ 1 ครั้ง ต้นพืชสามารถนำไปใช้ได้กี่วัน  เมื่อครบรอบจึงให้น้ำใหม่  น้ำที่ให้ในแต่ละครั้งถูกเก็บไว้ในชั้นดินบริเวณเขตรากพืช  ทำให้พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  ทำให้ไม่เกิดการสูญเสียเนื่องจากน้ำซึมเกินเขตรากพืช   

          การให้น้ำพืชแบบประหยัด เหมาะสมกับสภาพดินที่มีชั้นดินตื้น  หรือดินที่มีอัตราการซึมน้ำผ่านผิวดินสูง  และสภาพพื้นที่ที่เป็นที่ลาดชัน

          ในการคำนวณระบบ ต้องทราบความต้องการน้ำพืช ลักษณะการปลูกพืชสภาพภูมิอากาศ คุณสมบัติของดิน ความรู้ทางด้านชลศาสตร์ เครื่องสูบและระบบท่อ

          เนื่องจากการให้น้ำพืชผ่านระบบท่อและหัวจ่ายน้ำ  เมื่อน้ำเดินทางผ่านท่อที่ระยะทางต่าง ๆกัน และอัตราการไหลต่างกัน มีผลทำให้อัตราการจ่ายน้ำของจ่ายน้ำต่างกันด้วย  ทำให้ปริมาณน้ำที่จ่ายให้กับต้นพืชที่หัวแปลงและท้ายแปลงต่างกัน  การคำนวณระบบท่อที่เหมาะสม จะช่วยลดความแตกต่างของปริมาณน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

 การให้บริการ

          การให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร

          ให้คำแนะนำ ปรึกษา การคำนวณและออกแบบระบบการให้น้ำ แบบฉีดฝอย สปริงเกลอร์ มินิสปริงเกลอร์ และแบบน้ำหยด  การคำนวณขนาดท่อ การวางผัง จัดโซน  การเลือกเครื่องสูบน้ำ  บ่อสูบ ระบบจ่ายปุ๋ยพร้อมระบบน้ำ และเครื่องตั้งเวลาการให้น้ำ  รวมถึงการแก้ปัญหาต่าง ๆ  รูปแบบการวางแบบคร่าว ๆ( ผัง การวางแนวท่อ ขนาดท่อ และหัวปล่อยน้ำ)  การให้บริการนี้ เป็นการบริการของภาควิชา (ไม่คิดมูลค่า) ผู้ขอรับบริการ จะต้องทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ผ่านมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ การคำนวณและออกแบบ อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับ และข้อมูลจากหนังสือ  แบบจะไม่แจกแจงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้

          การออกแบบระบบท่อและวางผังนอกสถานที่

                    ในการให้บริการนอกสถานที่ เพื่อการวางผัง  การตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน การคำนวณระบบ  คณะทำงานคิดค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่าที่พัก ค่าเสื่อมราคา เป็นต้น

          การให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบการให้น้ำ

                    ออกแบบ และติดตั้งระบบการให้น้ำ สำรวจ แนะนำและให้คำปรึกษาในการเลือกระบบที่เหมาะสม เลือกหัวปล่อยน้ำ วิธีการให้น้ำ และติดตั้งระบบ ผ่านสำนักบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สนใจขอรับบริการ โปรดติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์  เจษฎาธรรมสถิต

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ 08-5072-3332  02-561-3482

ผลงานภาควิชา

·      โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

·      ปราโมทย์ฟาร์ม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

·      โรงอนุบาลกล้วยไม้ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

·      ระบบน้ำสวนหย่อมและสนามหญ้า บ. สตีเบล เอลทรอน นิคมอุตสาหกรรมนวนคร

 

 

ระบบน้ำไร่ชาละวัน จ.พิจิตร

 

งานแปลงผัก จ.นครปฐม

 

ระบบน้ำโครงการปาล์มน้ำมัน คลอง 13 จ.ปทุมธานี

 

ระบบน้ำสวนหย่อม บ้านพระโขนง

 

ระบบน้ำมูลนิธิชัยพัฒนา

 

สาระความรู้จาก โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 2560 โครงการออกแบบระบบการให้น้ำแบบหยดและแบบมินิสปริงเกลอร์ 

 

 

Go to top