A Key Success Factor for Modern Industrial Agriculture

is

“Farm Mechanics & Agricultural System Technology”

 

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและโท สาขาเทคโนโลยีระบบเกษตร ปริญญาโทและเอกสาขาเกษตรเขตร้อน
การศึกษาและวิจัยด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การแปรสภาพ การเก็บรักษา โลจิสติกส์เพื่อการเกษตร การผลิตเกษตรอินทรีย์ ภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร และการจัดการระบบเกษตร

ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีระบบเกษตร ใน 2 หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีระบบเกษตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านระบบเกษตรตั้งแต่ เครื่องยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องมือการเกษตรก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการ โรงเรือนปลูกพืช ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โลจิสติกส์เพื่อการเกษตร การจัดการและการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ ผู้ที่จบการศึกษาจะได้รับปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาตร์เกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีระบบเกษตร

หลักสูตรระดับปริญญาโท ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านระบบเกษตร เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบเกษตร สู่เกษตรแบบอุตสาหกรรม เพื่อการวางแผนการจัดการ สู่ยุค Digital Farming ผู้ที่จบการศึกษาจะได้รับปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีระบบเกษตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีระบบเกษตร

 
 

A Key Success Factor for Modern Industrial Agriculture

  • Farm Machinery
  • Post-harvest & Processing Technology
  • Water Engineering & Irrigation 
  • Greenhouse Technology & Organic Agriculture
  • Agricultural Logistics
  • GIS & Remote sensing

Free Joomla! Ebook

Free Joomla ebook | Joomla 3.0 Made Easy
Go to top