area

หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีระบบเกษตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านระบบเกษตรตั้งแต่ เครื่องยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องมือการเกษตรก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการ โรงเรือนปลูกพืช ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โลจิสติกส์เพื่อการเกษตร การจัดการและการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ ผู้ที่จบการศึกษาจะได้รับปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาตร์เกษตร

โครงสร้างหลักสูตร

แผนการศึกษา

 

Go to top