หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1

ก.   รายวิชาเอก ไม่น้อยกว่า           5  หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

- สัมมนา      2  หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

01018597* สัมมนา       1,1

 (Seminar)

- วิชาเอกบังคับ         3  หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

01018591* ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีระบบเกษตร      3(3-0)

              (Research Methods in Agricultural Systems Technology)

ข.    วิทยานิพนธ์       ไม่น้อยกว่า          36  หน่วยกิต

01018599* วิทยานิพนธ์             1-36

   (Thesis)

17.2.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2

ก. รายวิชาเอก      ไม่น้อยกว่า          24  หน่วยกิต

- สัมมนา        2  หน่วยกิต

01018597* สัมมนา          1,1

                  (Seminar)

- วิชาเอกบังคับ   12 หน่วยกิต

Go to top