โครงสร้างหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                ไม่น้อยกว่า          30           หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                    3             หน่วยกิต

-กลุ่มวิชาภาษา                                                12           หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                       3             หน่วยกิต

- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์                                      3             หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาพลศึกษา                                           2             หน่วยกิต

และให้เลือกเรียนอีก 7 หน่วยกิตจากรายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยกเว้นกลุ่มพลศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า                            104 หน่วยกิต

- วิชาแกน                                                51 หน่วยกิต           

- วิชาเฉพาะบังคับ  ไม่น้อยกว่า                         40 หน่วยกิต

- วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า                                    13 หน่วยกิต

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                   6 หน่วยกิต

     

รายวิชา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า  30           หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์            3 หน่วยกิต

ให้นิสิตเลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาภาษา                                         12 หน่วยกิต

01355xxx ภาษาอังกฤษ                                                        9( - - )

01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                          3(3-0-6)

(Thai Language for Communication)

หรือเลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาภาษา รหัส01361xxx

          - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                           3 หน่วยกิต

               ให้นิสิตเลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

          - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                           3หน่วยกิต

               ให้นิสิตเลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์

          - กลุ่มวิชาพลศึกษา                     2 หน่วยกิต

               01175xxx  กิจกรรมพลศึกษา                                                    1,1(2-0)

                    (Physical Education Activities)

และให้นิสิตเลือกเรียนอีก 7 หน่วยกิตจากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มต่างๆ ยกเว้นกลุ่มวิชาพลศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า         104 หน่วยกิต

วิชาแกน

51 หน่วยกิต

01001211 

กระบวนทัศน์การส่งเสริมการเกษตร

(Paradigm in Agricultural Extension)

3(3-0-6)

01002111

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์

(Animal Science and Technology)

3(3-0-6)

01003111 

หลักการวิทยาศาสตร์พืชไร่

(Principles of Field Crop Science)

2(2-0-4)

01003112 

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พืชไร่

(Laboratory in Field Crop Science)  

1(0-3-2)

01004211

วิทยาศาสตร์ด้านแมลง

(Insect Science)

3(2-3-6)

01005221

เครื่องจักรกลทางเกษตรเขตร้อน

(Tropical Agricultural Machinery)

3(2-3-6)

01007271 

วิทยาการพืชสวน

(Horticultural Science)

3(3-0-6)

01008211 

โรคพืชวิทยาเบื้องต้น

(Introductory Plant pathology)

3(2-3-6)

01009112

วิทยาศาสตร์ทางดิน

(Soil Science)

3(2-3-6)

01015111

เกษตรศาสตร์ทั่วไป

(Overview in Agriculture)

1(1-0-2)

01015299

การฝึกงานเบื้องต้น

(General Practicum)

2(0-10-5)

01403111

เคมีทั่วไป

(General Chemistry)

4(4-0-8)

01403112              

เคมีทั่วไป ภาคปฏิบัติการ

(Laboratory in General Chemistry)

1(0-3-2)

01403221              

เคมีอินทรีย์

(Organic Chemistry) 

4(4-0-8)

01403222

เคมีอินทรีย์ ภาคปฏิบัติการ

(Laboratory in Organic Chemistry) 

1(0-3-2)

01416311

หลักพันธุศาสตร์

(Principles of Genetics)

3(3-0-6)

01416312

พันธุศาสตร์ ภาคปฏิบัติการ

(Laboratory in Genetics)

1(0-3-2)

01419211

จุลชีววิทยาทั่วไป

(General Microbiology)

3(3-0-6)

01419214

จุลชีววิทยาทั่วไป ภาคปฏิบัติการ

(Laboratory in General Microbiology)

1(0-3-2)

01422111

หลักสถิติ I

(Principles of Statistics I)

3(3-0-6)

01424111

หลักชีววิทยา

(Principle of Biology)

3(3-0-6)

 

 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร

01005213 การจัดการเทคโนโลยีระบบเกษตร

01005222 เครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัยในระบบเกษตร

 หรือ

01005321 หลักเครื่องทุ่นแรง I

01005331 ชลศาสตร์เบื้องต้น

40 หน่วยกิต

3(3-0-6)

3(2-3-6)

 

3(2-3-6)

3(3-0-6)

01005341 กลศาสตร์เบื้องต้นของวัสดุ

หรือ

01005342 ความแข็งแรงของวัสดุเบื้องต้น

01005371 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางการเกษตร

01005399 การฝึกงานเฉพาะด้าน

01005449 การจัดการโรงเรือนปลูกพืชในเขตร้อนชื้น

01005451 เกษตรกลวิธานหลังการเก็บเกี่ยว

01005471 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานระบบเกษตร

หรือ

01005475 การประมวลผลภาพทางระบบการเกษตร

01005476 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานทางการเกษตร

01005497 สัมมนา

01005498 ปัญหาพิเศษ

หรือ

01005499 การฝึกงานพิเศษ

01417111 แคลคูลัส

01420119 ฟิสิกส์อย่างสังเขป

 

3(3-0-6)

 

3(3-0-6)

3(2-3-6)

3(0-15-8)

3(3-0-6)

3(2-3-6)

3(2-3-6)

 

3(2-3-6)

3(3-0-6)

1(1-0-2)

 

 

3(0-15-8)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

 

 

 

Go to top