area

หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีระบบเกษตร

ศึกษาและวิจัย ด้านเทคโนโลยีด้านระบบเกษตร ได้แก่ เครื่องมือการเกษตรก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการการเกษตร โรงเรือนปลูกพืช ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โลจิสติกส์เพื่อการเกษตร การจัดการและการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ ผู้ที่จบการศึกษาจะได้รับปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีระบบเกษตร

โครงสร้างหลักสูตร

แผนการศึกษา

รายวิชา

 

Go to top