โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1

 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า   36 หน่วยกิต

ก.   วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า    5 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

-สัมมนา          2  หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

-วิชาเอกบังคับ    3  หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

ข.    วิทยานิพนธ์       ไม่น้อยกว่า   36 หน่วยกิต

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า          36           หน่วยกิต

ก.   วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า          24  หน่วยกิต

- สัมมนา         2 หน่วยกิต

- วิชาเอกบังคับ 12 หน่วยกิต

- วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต

ข.    วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

Go to top