01005571   แบบจำลองระบบเกษตร                                 3(3-0)

                  (Agricultural System Simulation)

01018511* การจัดการระบบผลิตเกษตรขั้นสูง                                 3(3-0)

   (Advanced Agricultural Production Systems Management)

01018512* การจัดการโลจิสติกส์ทางการเกษตรขั้นสูง              3(3-0)

  (Advanced Agricultural Logistics Management)

01018591* ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีระบบเกษตร             3(3-0)

   (Research Methods in Agricultural Systems Technology)

- วิชาเอกเลือก               ไม่น้อยกว่า              10       หน่วยกิต

01018521* การควบคุมอัตโนมัติสำหรับระบบเกษตร                         3(2-3)

     (Automation Control in Agricultural Systems)

01018522* การจัดการเทคโนโลยีสำหรับเกษตรอินทรีย์เขตร้อน             3(3-0)

  (Technology Management for Tropical Organic Farming)

01018541* เทคโนโลยีขั้นสูงในการจัดการของเสียทางการเกษตร    3(3-0)

     (Advanced Technology in Agricultural Waste Management)

01018551* เทคโนโลยีอบแห้งและการวิเคราะห์ระบบ              3(3-0)

     (Drying Technology and System Analysis)

01018552* เทคโนโลยีการเก็บรักษาผลิตผลเกษตรด้วยความเย็น    3(3-0)

     (Agricultural Product Cold Storage Technology)

01018553* เทคโนโลยีเรือนบรรจุ                                                3(3-0)

     (Packing House Technology)

01018554* บรรจุภัณฑ์ผลิตผลเกษตร                                 3(3-0)

     (Agricultural Product Packaging)

01018555* เทคโนโลยีการแปรรูปข้าวขั้นสูง                                    3(3-0)

     (Advanced Rice Processing Technology)

01018561*พลังงานชีวภาพ                                                       3(3-0)

     (Bio-energy)

01018562* พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับระบบเกษตร                3(3-0)

     (Solar Energy in Agricultural Systems)

01018571* เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบเกษตร            3(3-0)

     (Information and Communication Technology in Agricultural Systems)

01018572* เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ                                            3(2-3)

     (Precision Agriculture Technology)

01018573* ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการผลิตและการจัดการทางการเกษตร3(3-0)

       (Decision Support Systems for Agricultural Production and Management)

 01018596* เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีระบบเกษตร              1-3

                 (Selected Topics in Agricultural Systems Technology)

01018598* ปัญหาพิเศษ                      1-3

                 (Special Problems)

โดยนิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชานอกสาขาวิชาเอก ที่มีเลขรหัสสามตัวท้ายตั้งแต่ 500 ขึ้นไป ไม่เกิน 3 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

        ข. วิทยานิพนธ์                         ไม่น้อยกว่า    12 หน่วยกิต

         01018599* วิทยานิพนธ์             1-12

   (Thesis)

Go to top