การพัฒนาต้นแบบเครื่องผสมปุ๋ยหมักแบบถังหมุน

ศุภกิตต์ สายสุนทร  ปัณณธร ภัทรสถาพรกุล  วีณา ชาลียุทธ  เยาวลักษณ์ พัสดุ  และ นรินทร์ จันทวงศ์

 

Go to top