การทดสอบเบื้องต้นและการประเมินผลเชิงเศรษฐศาสตร์สาหรับเครื่องขุดย้ายต้นไม้

Preliminary Testing and Economic Evaluating of Tree Digging Machine

 
ฤาชา บุญยกิจโณทัย  ศุภกิตต์ สายสุนทร และ บัญญัติ เศรษฐฐิติ

Go to top