เครื่องขุดย้ายต้นไม้แบบกึ่งอัตโนมัติ

ปัจจุบันการขุดล้อมและย้ายปลูกต้นไม้ต้องใช้เทคนิคและความชำนาญโดยเฉพาะ โดยการใช้ จอบขุดรอบๆต้นไม้ แล้วใช้ พลั่วหรือเสียมแซะดินโดยรอบๆ หรือเสียมขุด แทงดินหลายๆครั้ง เพื่อตัดรากที่ยึดดิน หลังจากขุดเสร็จ ต้องยกต้นไม้พร้อมกับตุ้มดิน (ดินที่ติดอยู่บริเวณราก) ขึ้นมาจากพื้นดิน โอกาสที่ดินจะแตกและหลุดออกจากรากก็มีมาก ทำให้รากเกิดการฉีกขาด เมื่อนำไปปลูกจะส่งผลให้ต้นไม้เจริญเติบโตช้า หรืออาจจะชะงัก และตายไปในที่สุด ดังนั้นกว่าจะขุดต้นไม้ได้แต่ละต้นต้องใช้เวลานาน และใช้แรงมาก ทำให้เกิดความเหนื่อย และเมื่อยล้า ไม่สามารถทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานได้ ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญสำหรับเกษตรกรผู้ขายต้นไม้ นักจัดสวน และปรับปรุงภูมิทัศน์

 

 

 

  

นายฤาชา บุญยกิจโณทัย นิสิตบัณฑิตศึกษา หลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีระบบเกษตร)

ผศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร รศ.ดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

เครื่องขุดย้ายต้นไม้แบบกึ่งอัตโนมัติ

ปัจจุบันการขุดล้อมและย้ายปลูกต้นไม้ต้องใช้เทคนิคและความชำนาญโดยเฉพาะ โดยการใช้ จอบขุดรอบๆต้นไม้ แล้วใช้ พลั่วหรือเสียมแซะดินโดยรอบๆ หรือเสียมขุดแทงดินหลายๆครั้ง เพื่อตัดรากที่ยึดดิน หลังจากขุดเสร็จ ต้องยกต้นไม้พร้อมกับตุ้มดิน (ดินที่ติดอยู่บริเวณราก) ขึ้นมาจากพื้นดิน โอกาสที่ดินจะแตกและหลุดออกจากรากก็มีมาก ทำให้รากเกิดการฉีกขาด เมื่อนำไปปลูกจะส่งผลให้ต้นไม้เจริญเติบโตช้า หรืออาจจะชะงัก และตายไปในที่สุด ดังนั้นกว่าจะขุดต้นไม้ได้แต่ละต้นต้องใช้เวลานาน และใช้แรงมาก ทำให้เกิดความเหนื่อย และเมื่อยล้า ไม่สามารถทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานได้ ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญสำหรับเกษตรกรผู้ขายต้นไม้ นักจัดสวน และปรับปรุงภูมิทัศน์

การขุดล้อมต้นไม้ของนักจัดสวนโดยทั่วไปยังไม่มีการกำหนดขนาดที่เป็นมาตรฐาน ต้นไม้ถูกขุดล้อมจึงมีขนาดของตุ้มดินไม่เท่ากัน จะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความถนัดของผู้ที่ทำการขุดล้อม สำหรับกรณีการขุดล้อมและย้ายปลูกต้นไม้สำหรับการจัดสวน หลุมที่ขุดปลูกจึงต้องปรับให้มีขนาดให้เท่ากับตุ้มดินด้วย จึงทำให้ต้องเสียเวลาในการปรับแต่ง และปรับขนาดของหลุมขุดปลูกให้มีขนาดเท่ากับตุ้มดิน

จะเห็นได้ว่าหากมีอุปกรณ์ทุ่นแรงที่สามารถขุดหลุมปลูก ขุดต้นไม้ และเคลื่อนย้ายต้นไม้ไปในตำแหน่งที่ต้องการโดยใช้เครื่องจักรกลเข้าช่วยได้ จะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ขายต้นไม้ นักจัดสวนและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้นได้ รวมทั้งเป็นการลดต้นทุนด้านแรงงาน และลดเวลาในการทำงานด้วย ดังนั้นเครื่องขุดย้ายต้นไม้แบบกึ่งอัตโนมัติจึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อปัญหาที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

จุดเด่นของเครื่องขุดย้ายต้นไม้แบบกึ่งอัตโนมัติ

  1. เครื่องขุดย้ายต้นไม้แบบกึ่งอัตโนมัติที่ใช้ระบบไฮดรอลิคส์เป็นอุปกรณ์ทำงานยังไม่พบเห็นการใช้งานในประเทศไทย
  2. สามารถใช้กับรถแทรคเตอร์ขนาด 40-60 แรงม้า ที่มีระบบไฮดรอลิคส์ โดยนำเครื่องขุดย้ายต้นไม้แบบกึ่งอัตโนมัติต่อกับพ่วงสามจุด (Three point hitch) ของรถแทรคเตอร์ และต่อสายไฮดรอลิคส์เข้ากับเครื่องก็สามารถทำงานได้
  3. ในกรณีที่รถแทรคเตอร์ไม่มีระบบไฮดรอลิคส์ เครื่องขุดย้ายต้นไม้แบบกึ่งอัตโนมัติก็สามารถใช้ระบบไฮดรอลิคส์จากภายนอกได้
  4. ในขณะทำการขุดต้นไม้ ใบพลั่วที่ใช้ในการขุด สามารถเคลื่อนที่พร้อมกันทั้งสองข้าง หรือเคลื่อนที่สลับทีละข้างก็ได้ ขึ้นอยู่กับชนิดต้นไม้และสภาพดินที่ขุด
  5. ชุดใบพลั่วขุดของเครื่องขุดย้ายต้นไม้แบบกึ่งอัตโนมัติ สามารถหมุนในแนวระดับได้ 60 องศา เพื่อทำการหมุนเพื่อตัดรากให้ขาดได้ (ในกรณีใบพลั่วไม่สามารถตัดรากให้ขาดได้ เนื่องจากรากอยู่ระหว่างบริเวณประกบใบพลั่วสองใบพอดี)
  6. เมื่อทำการขุดดิน ดินที่อยู่รอบๆรากจะถูกพลั่วที่ประกบกันเป็นรูปกรวยห่อหุ้มไว้ ดินจะไม่แตกออกจากราก รากได้รับความกระทบกระเทือนน้อย ต้นไม้ไม่ช้ำ ฟื้นตัวเร็ว     
  7. หลุมที่ได้จากการใช้เครื่องขุดย้ายต้นไม้แบบกึ่งอัตโนมัติ มีขนาดแน่นอน และมีขนาดเท่ากัน ทั้งหลุมที่ขุดเพื่อปลูก และตุ้มดินที่เครื่องทำการขุดขึ้นมา
  8. การขนย้ายสะดวก ไม่ต้องเสียแรงยก ไม่เหนื่อย และดินที่อยู่รอบๆรากจะถูกพลั่วที่ประกบกันเป็นรูปกรวยห่อหุ้มไว้ ดินจะไม่แตกออกจากราก     
  9. เครื่องขุดย้ายต้นไม้แบบกึ่งอัตโนมัติ เป็นมิตรกับผู้ใช้ กลไกการทำงานไม่ซับซ้อน ซ่อมบำรุงง่าย  ดังนั้น เกษตรกรผู้ใช้งานสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องขุดย้ายต้นไม้แบบกึ่งอัตโนมัติได้อย่างยั่งยืน

ขั้นตอนการทำงาน

เครื่องขุดย้ายต้นไม้แบบกึ่งอัตโนมัติ ใช้ต่อเข้ากับพ่วงสามจุด (Three point hitch) ของรถแทรค

เตอร์ และมีชุดควบคุมระบบไฮดรอลิคส์ ที่ใช้น้ำมันไฮดรอลิคส์จากรถแทรคเตอร์ หรือระบบภายนอกได้ โดยมีส่วนที่สำคัญ คือ คานรูปตัวยูที่เคลื่อนที่ขึ้นลงได้ในแนวดิ่งโดยอาศัยกระบอกไฮดรอลิคส์ ในการเคลื่อนที่ขึ้นลง ซึ่งในส่วนนี้สามารถหมุนโยกได้ เพื่อทำการขุดล้อมหรือทำการหมุนเพื่อตัดรากให้ขาด ที่แขนทั้งสองข้างนั้นมีพลั่วโค้งครึ่งวงกลมปลายแหลมติดตั้งอยู่ พลั่วทั้งสองนี้สามารถเคลื่อนที่ขึ้น-ลงได้ในแนวเอียงโดยอาศัยแรงดันจากกระบอกไฮดรอลิคส์ในการเคลื่อนที่ โดยเมื่อพลั่วทั้งสองเคลื่อนที่ลงต่ำสุดจะประกบกันเป็นรูปกรวยอยู่ใต้ดิน การทำงานของเครื่องขุดย้ายต้นไม้แบบกึ่งอัตโนมัติ มีดังนี้

1. เมื่อต้องการขุดย้ายต้นไม้ ให้ถอยรถแทรกเตอร์เข้าหาต้นไม้ที่ต้องการขุดย้าย ทำการควบคุม

ระบบไฮดรอลิคส์ ให้พลั่วเคลื่อนที่ไปอยู่ ณ ตำแหน่งบนสุด ทำให้ปลายพลั่วทั้งสองข้างแยกห่างจากกัน ถอยรถแทรคเตอร์จนคานรูปตัวยูเข้าไปคร่อมต้นไม้ (ตำแหน่งพร้อมขุด) วางเครื่องขุดย้ายต้นไม้ให้แนบกับพื้นดิน ทำการควบคุมระบบไฮดรอลิคส์เพื่อให้คานรูปตัวยูเคลื่อนที่ลงมาแนบกับพื้นดิน

2. ควบคุมชุดระบบไฮดรอลิคส์ เพื่อให้พลั่วทั้งสองเคลื่อนที่ลงเพื่อทำการขุดต้นไม้ โดยกดลงไปใน

ดินจนสุดใบพลั่ว (จะเคลื่อนที่พร้อมกันทั้งสองข้าง หรือเคลื่อนที่สลับทีละข้างก็ได้ ขึ้นอยู่กับชนิดต้นไม้และสภาพดินที่ขุด)

3. ควบคุมชุดระบบไฮดรอลิคส์ เพื่อให้คานรูปตัวยูเคลื่อนที่ขึ้น ทำให้ต้นไม้พร้อมรากและดินถูก

ยกขึ้นมาจากพื้นดิน ปลายพลั่วและต้นไม้จะลอยอยู่เหนือพื้นดิน ส่วนลำต้นก็จะถูกพยุงไว้โดยอุปกรณ์ประคองต้นไม้

4. เมื่อต้องการขุดหลุมปลูกก็ทำเช่นเดียวกัน โดยหลุมที่ขุดได้จะมีลักษณะเหมือนกับหลุมที่ขุด

ต้นไม้ทุกประการ ส่วนการวางต้นไม้ลงไปในหลุมนั้น ก็เพียงแต่ทำการควบคุมชุดระบบไฮดรอลิคส์ ให้คานรูปตัวยูเคลื่อนที่ลงแนบกับพื้นดิน พลั่วและดินพร้อมรากของต้นไม้ก็จะลงไปอยู่ในหลุม แล้วดึงพลั่วขึ้น เป็นการเสร็จขั้นตอนการทำงาน

รูปเครื่องขุดย้ายต้นไม้

 

การนำเครื่องขุดย้ายต้นไม้แบบกึ่งอัตโนมัติไปใช้ประโยชน์

การใช้งานทั่วไป สามารถใช้งานในการขุดต้นไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปาล์มเพื่อการค้า โดยขุดขึ้นมา

และนำมาห่อตุ้มดินไว้ เพื่อรอการจำหน่ายต่อไป

การใช้งานในการจัดภูมิทัศน์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการขุดต้นปาล์มใช้ในกระบวนการจัดภูมิ

ทัศน์ ซึ่งมักมีการขุดย้ายไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อทำการจัดสวน หรือประดับและตกแต่งให้สวยงาม เมื่อทำการขุดดินที่อยู่รอบๆรากจะถูกพลั่วที่ประกบกันเป็นรูปกรวยห่อหุ้มไว้ ดินจะไม่แตกออกจากราก รากได้รับความกระทบกระเทือนน้อย ต้นไม้ไม่ช้ำ การขนย้ายก็สะดวก เวลาปลูกก็ง่ายเพราะหลุมที่ขุดก็ได้มาจากการใช้เครื่องขุดย้ายต้นไม้แบบกึ่งอัตโนมัตินี้ขุด สภาพของหลุมที่ขุดได้จึงเหมือนกันทุกประการ เมื่อต้นไม้มาอยู่เหนือปากหลุมแล้ว ก็วางต้นไม้ลงในหลุมได้ง่าย โดยที่ดินและรากจะไม่แตกแยกออกจากกัน

 

ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างวิธีการขุดย้ายดั้งเดิมกับ

รายการ

วิธีการขุดย้ายดั้งเดิม

เครื่องขุดย้ายต้นไม้แบบกึ่งอัตโนมัติ

ราคาอุปกรณ์

300-500 บาท

50,000-60,000 บาท

ระยะเวลาในการขุด/ต้น

5 นาที

(ยิ่งขุดนานหลายต้นยิ่งช้าลง)

2 นาที

(อัตราการขุดคงที่)

เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นที่ขุดได้

ไม่จำกัด

(ขึ้นอยู่กับจำนวนคน)

10 – 11 ซม.

(สามารถเปลี่ยนขนาดใบพลั่วได้)

อัตราการรอดของต้นไม้

ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ผู้ขุดย้าย

100%

ความเมื่อยล้า

มาก

น้อยมาก

ความสะดวกในการใช้งาน

ค่อนข้างยาก

ง่าย

ต้องการความเชี่ยวชาญของผู้ใช้

มาก

(ต้องมีประสบการณ์)

น้อย

 

          เครื่องขุดย้ายต้นไม้ สามารถใช้งานในการขุดต้นไม้ได้ทั่วไป ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นอยู่ระหว่าง ๑๐-1๑ ซม. การขุดต้นไม้แต่ละครั้งใช้เวลา 2-3 นาที/ต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของดิน โดยต้องมีการรดน้ำต้นไม้ที่ต้องการขุดไว้ก่อนล่วงหน้า 1 วัน เพื่อให้ดินยึดเกาะกันไม่หลุดออกจากตุ้ม เครื่องขุดย้ายต้นไม้นี้ช่วยทำให้การขุดย้ายต้นไม้และการนำปลูกสะดวก ต้นไม้ได้รับความกระทบกระเทือนน้อย จึงเป็นเครื่องทุ่นแรงที่สามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของเกษตรกรไทยได้เป็นอย่างดี

 

Go to top