โครงการศึกษาดูงานเทคโนโลยีระบบเกษตร

เมื่อวันที่ 4-6 มีนาคม พ.ศ. 2559
นิสิตระดับปริญญาตรีคณะเกษตรที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
01005451 เกษตรกลวิธานหลังการเก็บเกี่ยว,
01005462 การจัดการพลังงานในระบบเกษตร,
01005474 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเกษตร,
01005475 การประมวลผลภาพในระบบเกษตร,
01005476 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานทางการเกษตร,
01005498 ปัญหาพิเศษ
และนิสิตที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยีและการจัดการระบบเกษตร
ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเทคโนโลยีระบบเกษตร
ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง)

 

Solar eclipse-59:สุริยุปราคา ต้องเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้ง

solar eclipse-59: สุริยุปราคา ต้องเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้ง ใช้หน้ากากเครื่องเชื่อมช่วย การมองเห็น บริการจากใจภาควิชาเกษตรกลวิธาน

 

"ครูคือผู้ให้ความรู้ที่เป็นที่สุดของเคล็ดวิชาที่สั่งสมมา กว่า 40 ปี เพื่อให้แก่นิสิต ภายในระยะเวลา 2-4 ปี"

รศ.ดร.บัญญัติ  เศรษฐฐิติ

25 กรกฎาคม 2556 วันไหว้ครู ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

 

Go to top