หลักสูตร วท.บ-เทคโนโลยีระบบเกษตร

หลักสูตร วท.บ-เทคโนโลยีระบบเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 

โครงการศึกษาดูงานเทคโนโลยีระบบเกษตร

โครงการศึกษาดูงานเทคโนโลยีระบบเกษตรเมื่อวันที่ 4-6 มีนาคม พ.ศ. 2559
นิสิตระดับปริญญาตรีคณะเกษตรที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
01005451 เกษตรกลวิธานหลังการเก็บเกี่ยว,
01005462 การจัดการพลังงานในระบบเกษตร,
01005474 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเกษตร,
01005475 การประมวลผลภาพในระบบเกษตร,
01005476 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานทางการเกษตร,
01005498 ปัญหาพิเศษ
และนิสิตที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยีและการจัดการระบบเกษตร
ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเทคโนโลยีระบบเกษตร
ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง)

โครงการศึกษาดูงานเทคโนโลยีระบบเกษตร

 

การให้คำแนะนำและปรึกษาระบบการให้น้ำแบบประหยัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบการให้น้ำ

ออกแบบ และติดตั้งระบบการให้น้ำ สำรวจ แนะนำและให้คำปรึกษาในการเลือกระบบที่เหมาะสม เลือกหัวปล่อยน้ำ วิธีการให้น้ำ และติดตั้งระบบ ผ่านสำนักบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร

          ให้คำแนะนำ ปรึกษา การคำนวณและออกแบบระบบการให้น้ำ แบบฉีดฝอย สปริงเกลอร์ มินิสปริงเกลอร์ และแบบน้ำหยด  การคำนวณขนาดท่อ การวางผัง จัดโซน  การเลือกเครื่องสูบน้ำ  บ่อสูบ ระบบจ่ายปุ๋ยพร้อมระบบน้ำ และเครื่องตั้งเวลาการให้น้ำ  รวมถึงการแก้ปัญหาต่าง ๆ  รูปแบบการวางแบบคร่าว ๆ( ผัง การวางแนวท่อ ขนาดท่อ และหัวปล่อยน้ำ)  การให้บริการนี้ เป็นการบริการของภาควิชา (ไม่คิดมูลค่า) ผู้ขอรับบริการ จะต้องทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ผ่านมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ การคำนวณและออกแบบ อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับ และข้อมูลจากหนังสือ  แบบจะไม่แจกแจงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้

อ่านเพิ่มเติม.....การให้คำแนะนำและปรึกษาระบบการให้น้ำแบบประหยัด

Page 2 of 2

A Key Success Factor for Modern Industrial Agriculture

  • Farm Machinery
  • Post-harvest & Processing Technology
  • Water Engineering & Irrigation 
  • Greenhouse Technology & Organic Agriculture
  • Agricultural Logistics
  • GIS & Remote sensing

เครื่องจักรกลการเกษตร

เครื่องจักรกลทางเกษตรเขตร้อน แทรคเตอร์ และเครื่องมือทุ่นแรงการเกษตร ปัจจัยทางการเกษตรที่สำคัญ สำหรัยการเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อการผลิตที่แม่นยำ

ปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีระบบเกษตร

ศึกษาและวิจัย ด้านเทคโนโลยี ด้านเครื่องมือ เครื่องจักรกลก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การวางแผนและการจัดการ เกษตรอินทรีย์ และ GIS

งานวิจัยและบริการวิชาการ

ศึกษาและวิจัย ให้คำปรึกษาและแนะนำ ให้บริการการฝึกอบรม เทคโนโลยีระบบเกษตรที่ตอบสนองการเกษตรทุกระดับ

ติดต่อเรา

ภาควิขาเกษตรกลวิธาน

คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรฯ 0-2561-3482

แผนที่ google map

สายตรงหัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์

 E-mail: agrkkk@ku.ac.th

ความเชี่ยวชาญคณาจารย์

ความเชี่ยวชาญในสาขาเทคโนโลยีระบบเกษตร ของคณาจารย์

 ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลงานวิจัย

และงานบริการของเรา

รวบรวมผลงานวิจัย และงานบริการวิชาการของบุคลากรในภาควิชาฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Go to top